Metody na wykwity i naloty na murze

Wyk­wity na cegle – Jak zapo­biec? Jak usunąć?

Czyn­niki wywołu­jące wyk­wity solne:

 • WODA Jest wiodą­cym czyn­nikiem wywołu­ją­cym pow­stawanie wyk­witów w kon­strukcji budowlanej. Do muru jest wprowadzana woda tech­no­log­iczna wraz z betonem lub zaprawami budowlanymi a także przez mniejsze i więk­sze nieszczel­ności (pęknięte fugi, uszkod­zone tynki, słabo przy­czepne zaprawy, itd.). Perko­lacja wody pod wpły­wem graw­itacji, parowanie i pod­cią­ganie kapi­larne powoduje wymy­wanie z muru łatwo roz­puszczal­nych związków chemicznych ciągłym lub peri­ody­cznie zmi­en­nym stru­mie­niem roz­puszczal­nika (wody).

 • SKŁAD­NIKI ZAPRAW MURARS­KICH
  Włas­ności zapraw muszą być dos­tosowane do nasiąk­li­wości cegły. Zaprawy reklam­owane jako zaprawy z trasem często oparte są o pucolanę zaw­ier­a­jącą roz­puszczalne związki siarki. Pucolana jest pyłem lub bardzo drob­nym popi­ołem odzyski­wanym ze spalin wiel­kich kotłowni. W przy­padku stosowa­nia gotowych zapraw murars­kich należy zwró­cić uwagę na jej pre­cyzyjne przy­go­towanie zgod­nie z wyty­cznymi pro­du­centa. Zaprawy wykony­wane indy­wid­u­al­nie należy sporządzać z cemen­tów nieza­w­ier­a­ją­cych soli roz­puszczal­nych, piasków i żwirów płukanych oraz wody o niskiej zawartości soli roz­puszczal­nych. Jedną z najważniejszych właś­ci­wości zaprawy w stanie utward­zonym jest jej przy­czep­ność do podłoża oraz prze­puszczal­ność. Nie stosować plas­ty­fika­torów, które napowi­etrzają spoiny i osłabi­ają jej przy­czep­ność do podłoża. Zaleca się dodawanie wapna do zaprawy który zwięk­sza szczel­ność spoiny i przy­czep­ność do podłoża. Im więk­szy jest obszar cegły pokryty przez zaprawę tym jest mniejsze praw­dopodobieństwo wys­tąpi­enia wyk­witów. Więk­szość stosowanych obec­nie zapraw posi­ada słabą przy­czep­ność do cegły co powoduje, że mury elewa­cyjne łatwo chłoną wilgoć z otoczenia, „nie potrafią” szy­bko odprowadzić wody do otoczenia ponieważ zaw­ier­ają dużą ilość cementu.

 • NIEWŁAŚ­CIWA TECH­NOLO­GIA MURARSKA
  W ścianach elewa­cyjnych – niez­abez­piec­zonych na warunki atmos­fer­yczne należy unikać murowa­nia na puste lub cofnięte spoiny (zagłębione, niestyka­jące się z brzegiem cegły). W niewypełnionych spoinach gro­madzić się będzie woda opad­owa, która prze­dostaje się w głąb muru i powoduje pow­stawanie wyk­witów, a nawet osła­bi­e­nie całej kon­strukcji. W murach elewa­cyjnych należy zapewnić cyrku­lację powi­etrza wewnątrz kon­strukcji ściany. Możli­wość szy­bkiego odprowadzenia wilgoci uniemożliwi wypłuki­wanie soli. Mury elewa­cyjne należy zabez­pieczyć przed prze­dostawaniem się wody do jego wnętrza, głównie dzięki szczel­nym połączeniom murarskim oraz fachowo wyko­nanym obróbkom blacharskim.

Proste metody lik­widacji wykwitów

 1. Zaleca się mechan­iczne oczyszczanie cegieł poprzez szc­zotkowanie na sucho za pomocą miękkiej szczotki.
 2. Zmy­wanie muru ciepłą wodą przy uży­ciu myjki ciśnieniowej.
 3. Wszelkie środki chemiczne aplikować na czyste, bardzo suche mury przy czym należy pamię­tać, że uży­cie środ­ków chemicznych do czyszczenia wyk­witów może doprowadzić do jeszcze więk­szych prze­bar­wień na elewacji,

Zapo­b­ie­ganie pow­stawa­nia wykwitów

 1. Ele­menty murowe, np. cegły, powinny mieć małą nasiąkliwość.
 2. Wszys­tkie mate­ri­ały budowlane przed wbu­dowaniem chronić przed zaw­ilgoce­niem, np. po roz­pakowa­niu z foliowego opakowa­nia palety ele­menty murowe powinny być niezwłocznie wbudowane.
 3. Stosować skuteczne hydroizo­lacje od strony podłoża aby zapo­b­ie­gać wnika­niu do muru wody z gruntu.
 4. Zabez­pieczenia przed wodą z atmos­fery włącznie z rozwiązaniem cokołów powinny być prze­myślane na etapie pro­jektu i później kon­sek­went­nie wykonane.
 5. Stosowanie środ­ków hydro­fobowych na mokre i nieoczyszc­zone powierzch­nie jest przy­czyną złuszczeń i pęknięć lica cegieł.

Opra­cow­anie: Inż. Ryszard Belak – Kon­sul­tant tech­no­log­iczny Kra­jowego Zrzeszenia Pro­du­cen­tów Mate­ri­ałów Budowlanych „CER­BUD” – KRS 15430.

Zobacz naszą ofertę.
Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+