Ceramika w budownictwie pasywnym

Budown­ictwo pasy­wne to nowa kon­cepcja w pode­jś­ciu do oszczędza­nia energii.

W stan­dard­zie pasy­wnym można zre­al­i­zować każdy budynek, zarówno domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, jak i hotele, budynki komu­nalne, biurowe, koś­cioły, hale sportowe czy budynki na potrzeby prze­mysłu i handlu. Możliwe jest także wznosze­nie budynków pasy­wnych w różnych tech­nolo­giach budowa­nia: jak trady­cyjna murowana, szkielet drew­ni­any czy nawet szkielet stalowy.

Cechy budynku pasywnego

Ważné jest jed­nak zachowanie pod­sta­wowych cech budynku pasy­wnego, takich jak np.:
  • zwarta bryła budynku,
  • usy­tuowanie budynku do stron świata,
  • szczelne prze­grody zewnętrzne o dobrych para­me­trach ciepłochronnych
  • zas­tosowanie wenty­lacji mechan­icznej z odzyskiem ciepła.
Dom pasy­wny to już nie tylko rozwiązanie eko­log­iczne – prze­by­wanie w nat­u­ral­nej i przy­jaznej przestrzeni ale także korzyści eko­nom­iczne. Idea domu pasy­wnego nie narzuca nam wprowadza­nia dodatkowych, drogich rozwiązań tech­no­log­icznych. Okazuje się że możliwa jest poprawa para­metrów ele­men­tów i sys­temów już ist­nieją­cych w każdym budynku. Oznacza to, że walory użytkowe jakie reprezen­tują domy wznie­sione z wyrobów ceram­icznych speł­ni­ają wyma­gania domu pasy­wnego. Dom pasy­wny ma bardzo niskie zapotrze­bowa­niu na energię do ogrze­wa­nia wnętrza (tylko 15kWh/​m2 rok).

Kom­fort techniczny

Nasz kom­fort ter­miczny zapew­ni­ają pasy­wne źródła ciepła, czyli urządzenia elek­tryczne, ciepło słoneczne czy ciepło uzyskane z wenty­lacji, a także my jako mieszkańcy. Oznacza to, że w cza­sie sezonu grzew­czego, do ogrza­nia 1 metra kwadra­towego mieszka­nia potrze­bu­jemy jedynie 15kWh. Odpowiada to spale­niu 1,5 l oleju opałowego, 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla.
Dla porów­na­nia – budynki kon­wencjon­alne wyma­gają 8-​krotnie więk­szego nakładu na ogrze­wanie. A zatem restryk­cyjne wymogi, jakie musi speł­niać dom pasy­wny zawarte są w tech­nologii budowa­nia – kon­troli, jakości wznoszenia murów oraz testów szczel­ności. Niezwykle korzyst­nym jest zas­tosowanie do ścian zewnętrznych wyrobów ceram­icznych ze względu na ich wyjątkowe włas­ności. Real­iza­cja ścian z wyrobów ceram­icznych to nie tylko wygoda w dowol­nym kom­ponowa­niu ele­men­tów ścian ale wyko­rzysty­wanie specy­ficznych włas­ności tworzywa takich jak wysoka skuteczność w zakre­sie izo­lacji ter­micznej i akustycznej.
Tylko wyroby ceram­iczne posi­adają wysoką porowa­tość względną \ otwartą) i niską gęs­tość pozorną co pozwala no osiąg­nię­cie najważniejszego efektu jakim jest ter­moizo­la­cyjność ścian ale także parochłon­ność, paro­prze­puszczal­ność, dyfuzję wilgoci.
W każdej budowli pojawia się zagad­nie­nie konieczności wyprowadza­nia pary wod­nej poprzez ściany względ­nie zain­stalowanie kosz­townej insta­lacji kli­matyza­cji. Para wodna jest prak­ty­cznie wszędzie i we wszys­t­kich zamieszkałych pomieszczeni­ach /​wydzielana przez ludzi ok. 2 l/​dobę i w wyniku czyn­ności bytowych ok. 1,5 l/​dobę/​.
Zjawiskiem wyrównu­ją­cym stęże­nie cząstek (molekuł) pary wod­nej jest dyfuzja. Mikro­porowa­tość tworzyw ceram­icznych umożli­wia dyfuzję pary wod­nej powszech­nie określaną paro­prze­puszczal­noś­cią i jest to związane z kapi­larnoś­cią (włoskowa­tośćią) tworzywa ceram­icznego, czyli na zdol­ność do pod­cią­ga­nia wody przez włoskowate, otwarte kanaliki mate­ri­ału (kapi­lary) pozosta­jące w zetknię­ciu z wodą a także na higroskopi­jność czyli na zdol­ność do wchła­ni­a­nia wilgoci z otacza­jącego powi­etrza. Cząsteczki pary wod­nej, ruchem przy­pad­kowym, poruszają się z przestrzeni o wilgo­t­ności wyższej do przestrzeni o wilgo­t­ności niższej. Ruch cząsteczek pary wod­nej powoduje zatem różnica wilgo­t­ności. Ma to wpływ na wchła­ni­anie pary wod­nej. Zaletą takiego rozwiąza­nia jest fakt, iż rdzeń muru zna­j­duje się w ciepłej stre­fie, poza strefą prze­marza­nia, nato­mi­ast mur wewnętrzny nagrzewa się razem z pomieszcze­niem i prak­ty­cznie ma tę samą tem­per­aturę co powi­etrze w pomieszcze­niu stwarza­jąc określony kom­fort tem­per­atur­owy. Wys­tępu­jąca śred­nia różnica tem­per­atur w obję­tości muru między latem a zimą zapew­nia sta­bil­ność tem­per­atur­ową – zdol­ność do aku­mu­lacji ciepła. Wyroby ceram­iczne charak­teryzują się korzystną dla układu grzew­czego pojem­noś­cią cieplną (podob­nie jak piec kaflowy) i sta­bi­lizują tym samym pracę układu grzew­czego. W murach ceram­icznych nie następuje skra­planie się pary wod­nej w obję­tości muru.

Pod­sumowanie

Wznosze­nie ścian z wyrobów ceram­icznych gwaran­tuje dobry mikrokli­mat tem­per­atur­owy i wilgo­t­noś­ciowy, budowle są ener­gooszczędne i sta­bi­lizują trwałość kon­strukcji prze­grody budowlanej. Mate­ri­ały ceram­iczne jakie można stosować do budowy każdego rodzaju obiektu pozwalają na osiąg­nię­cie korzyści użytkowych. Tylko wyroby ceram­iczne pozwalają na ujarzmie­nie ruchu wilgoci poprzez tzw. opór dyfuzyjny bez konieczności stosowa­nia drogich sys­temów wenty­la­cyjnych (kli­matyza­cji) w budowlach.
Rea­sumu­jąc tylko wyroby ceram­iczne są opty­mal­nym rozwiązaniem w tech­nologii budowa­nia w odniesie­niu do warunków kli­maty­cznych, jakie panują w Polsce w tym przede wszys­tkim dla budown­ictwa ener­gooszczęd­nego i pasywnego.

inż. Ryszard Belak
Kon­sul­takt Kra­jowego Zrzeszenia Pro­du­cen­tów Mate­ri­ałów Budowlanych
KRS 15430

Kom­pe­tencje zawodowe sporządza­jącego opinię:
inż. Ryszard Belak – kon­sul­tant Kra­jowego Zrzeszenia Pro­du­cen­tów Mate­ri­ałów Budowlanych w Zak­likowie KRS 0000015430 ul. Mick­iewicza 1 37470 Zak­lików, biegły doraźny Sądu Rejonowego Wrocław-​Fabryczna, Wydział V Gospo­dar­czy. Autor wielu wdrożeń nowych tech­nologii w ceram­ice budowlanej i kaflarst­wie a także autor lub współau­tor artykułów i pub­likacji m.in. w „Ceram­ice Budowlanej” „Mura­torze”. Orga­ni­za­tor kursów i sem­i­nar­iów ceram­icznych dok­sz­tał­ca­ją­cych kadrę tech­niczną zatrud­nioną w prze­myśle ceram­icznym w Polsce.

Pobierz doku­ment w for­ma­cie PDF: Opinia: Ceramika w budown­ictwie pasywnym

Zobacz naszą ofertę.
Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+