Innowacyjna piwniczka w Twoim ogrodzie firmy T-​LOGIC

4 lata temu
Piwniczka ogrodowa

W cza­sach gdy o lodówkach jeszcze nikt nie słyszał, piwniczka ogrodowa była prawdzi­wym skarbem. Gdy na przestrzeni wieków jej przez­nacze­nie i sposób budowy ule­gał zmi­anom, zawsze cieszyła się ona dużą popularnością.

Piwniczka ogrodowa to budynek, który w najbardziej upalne dni pozwala zachować opty­malną tem­per­aturę oraz specy­ficzny mikrokli­mat do prze­chowywa­nia pro­duk­tów żywnościowych.

Kole­jne atuty piwniczki ogrodowej to ener­gooszczęd­ność (to swego rodzaju lodówka bez prądu), możli­wość prze­chowywa­nia cebulek kwia­towych, wyko­rzys­tanie jako pomieszcze­nie gospo­dar­cze lub tech­niczne, szansa na schronie­nie przed wichurą czy huraganem.

Mówiąc o zale­tach ogrodowej piwniczki, nie można pom­inąć kwestii, że jest ona doskon­ałym ele­mentem deko­ra­cyjnym ogrodu, zwłaszcza wyko­nana z eko­log­icznych cegieł i płytek ceglanych, które zapewnią niepow­tarzalny urok i klimat.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofertą firmy T-​LOGIC na stronie www​.kon​strukcje​-pwk​.pl

Zobacz nasze płytki i cegły.

Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Profil Facebook
Google+