Ceramika w budownictwie pasywnym

6 lat temu
Budown­ictwo pasy­wne to nowa kon­cepcja w pode­jś­ciu do oszczędza­nia energii. Tylko wyroby ceram­iczne są opty­mal­nym rozwiązaniem w tech­nologii budowa­nia w odniesie­niu do warunków kli­maty­cznych, jakie panują w Polsce w tym przede wszys­tkim dla budown­ictwa ener­gooszczęd­nego i pasywnego.
Dom pasy­wny ma bardzo niskie zapotrze­bowanie na energię do ogrze­wa­nia wnętrza (tylko 15 kWh/​m2 rok) oznacza to, że w cza­sie sezonu grzew­czego do ogrza­nia 1 m2 mieszka­nia potrze­bu­jemy jedynie 15 kWh. Odpowiada to spale­niu 1,5 l oleju opałowego, 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla. Dla porów­na­nia budynki kon­wencjon­alne wyma­gają 8-​krotnie więk­szego nakładu na ogrzewanie.
Wznosze­nie ścian z wyrobów ceram­icznych gwaran­tuje dobry mikrokli­mat tem­per­atur­owy i wilgo­t­noś­ciowy, budowle są ener­gooszczędne i sta­bi­lizują trwałość kon­strukcji prze­grody budowlanej. Mate­ri­ały ceram­iczne jakie można stosować do budowy każdego rodzaju obiektu pozwalają na osiąg­nię­cie korzyści użytkowych. Tylko wyroby ceram­iczne pozwalają na ujarzmie­nie ruchu wilgoci poprzez tzw. opór dyfuzyjny bez konieczności stosowa­nia drogich sys­temów wenty­la­cyjnych (kli­matyza­cji) w budowlach.
Dom pasy­wny to już nie tylko rozwiązanie eko­log­iczne – prze­by­wanie w nat­u­ral­nej i przy­jaznej przestrzeni, ale także korzyści eko­nom­iczne. Idea domu pasy­wnego nie narzuca nam wprowadzenia dodatkowych, drogich rozwiązań tech­no­log­icznych. Okazuje się, że możliwa jest poprawa para­metrów ele­men­tów i sys­temów już ist­nieją­cych w każdym budynku. Oznacza to, że walory użytkowe jakie reprezen­tują domy wznie­sione z wyrobów ceram­icznych speł­ni­ają wyma­gania domu pasywnego.
Niezwykle korzyst­nym jest zas­tosowanie do ścian zewnętrznych wyrobów ceram­icznych ze względu na ich wyjątkowe włas­ności. Real­iza­cja ścian z wyrobów ceram­icznych to nie tylko wygoda w dowol­nym kom­ponowa­niu ele­men­tów ścian ale wyko­rzysty­wanie specy­ficznych włas­ności tworzywa takich jak wysoka skuteczność w zakre­sie izo­lacji ter­micznej i akustycznej.
Tylko wyroby ceram­iczn posi­adają wysoką porowa­tość względną i niską gęs­tość pozorną co pozwala na osiąg­nię­cie najważniejszego efektu jakim jest ter­moizo­la­cyjność ścian ale także parochłon­ność, paro­prze­puszczal­ność, dyfuzję wilgoci. Mikro­porowa­tość umożliwa dyfuzję pary wod­nej powszech­nie określaną paro­prze­puszczal­noś­cią i jest to związane z kapi­larnoś­cią tworzywa ceram­icznego. Zaletą takiego rozwiąza­nia jest fakt, iż rdzeń muru zna­j­duje się w ciepłej tre­fie, poza trefą prze­marza­nia, nato­mi­ast mur wewnętrzny nagrzewa się razem z pomieszcze­niem i ma tę samą tem­per­aturę co powi­etrze wewnątrz, stwarza­jąc określony kom­fort tem­per­atur­owy. Wys­tępu­jąca śred­nia różnica tem­per­atur w obję­tości muru między latem a zimą zapew­nia sta­bil­ność tem­per­atur­ową – zdol­ność do aku­mu­lacji ciepła. Wyroby ceram­iczne charak­teryzują się korzystną dla układu grzew­czego pojem­noś­cią cieplną (podob­nie jak piec kaflowy) i sta­bi­lizują tym samym pracę układu grzew­czego. W murach ceram­icznych nie następuje skra­planie się pary wod­nej w obję­tości muru.

inż. Ryszard Belak – kon­sul­tant Kra­jowego Zrzeszenia Pro­du­cen­tów Mate­ri­ałów Budowlanych w Zak­likowie KRS 0000015430

Zapraszamy do zapoza­nia się z naszymi pro­duk­tami.

Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Profil Facebook
Google+