Etapy produkcji eko cegły

rok temu
Cztery żywioły

Zobacz jak pro­duku­jemy eko cegłę!

Cztery żywioły tworzące esencję świata: ziemia, powi­etrze, ogień i woda. Po okiełz­na­niu stanowią pod­stawę naszej pro­dukcji ekologicznej.

Mil­iony lat tworzyła się glina – ide­alny surowiec do pro­dukcji ceramiki.

Glina do produkcji cegły

Nasze pro­dukty to prawdziwa, dobrze wypalona ceramika bez zas­tosowa­nia domieszek chemicznych i bar­wników. Do pro­dukcji uży­wana jest wyłącznie glina (iłł mio­ceński – surowiec ilasty) co sprawia że nasze cegły są ekologiczne.

Bez środków chemicznych

Dzięki trady­cyjnym metodom suszenia i wypala­nia, elewacje z cegieł licowych wyglą­dają nat­u­ral­nie i ory­gi­nal­nie – widoczne są delikatne różnice w odcieni­ach co sprawia że każda cegła jest niepowtarzalna.

Tradycyjne metody

Gar­gulce to nasi spec­jal­iści do spraw Zakład­owej Kon­troli Pro­dukcji na etapie pro­dukcji – susze­nie cegieł.

Suszenie cegieł - Gargulce

Furta do pieca komorowego typu Hoffman.

Furta do pieca

Do wypału cegieł w piecu uży­wamy miałów o najlep­szych parametrach.

Wypalanie cegły - najwyższej jakości miał

Piec wypałowy jest duszą cegielni. His­to­ria tego rodzaju pieców sięga XIX w. i opiera się na założe­ni­ach kon­struk­cyjnych Fry­deryka Hoff­mana. Charak­terysty­czną cechą tego pieca jest „wędru­jący” cykl pro­duk­cyjny związany z przemieszczaniem się ognia w piecu.

Piec wypałowy

Wypalanie jest ostat­nim etapem pro­cesu tech­no­log­icznego pro­dukcji cegieł. Pro­ces przemi­any gliny w cegłę – ceramikę, zachodzi w tem­per­aturze ok. 1000 st. Cel­sjusza. Pro­ces ten jest szczegółowo mon­i­torowany w celu uzyska­nia cegieł najwyższej jakości, czyli eko­log­icznej o odpowied­niej bar­wie, wytrzy­małości i dźwięku pod­czas uderzenia.

Wypalanie cegły - ostatni etap

Efek­tem wszys­t­kich powyższych starań są cegły i płytki elewacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Cegły i płytki elewacyjne

Zobacz kat­a­log produktów

Profil Facebook
Google+