Etapy produkcji eko cegły

8 lat temu
Cztery żywioły
Cztery żywioły tworzące esencję świata: ziemia, powi­etrze, ogień i woda. Po okiełz­na­niu stanowią pod­stawę naszej pro­dukcji eko­log­icznej. Mil­iony lat tworzyła się glina – ide­alny surowiec do pro­dukcji ceramiki.
Nasze pro­dukty to prawdziwa, dobrze wypalona ceramika bez zas­tosowa­nia domieszek chemicznych i bar­wników. Do pro­dukcji uży­wana jest wyłącznie glina (iłł mio­ceński – surowiec ilasty) co sprawia że nasze cegły są ekologiczne.
Dzięki trady­cyjnym metodom suszenia i wypala­nia, elewacje z cegieł licowych wyglą­dają nat­u­ral­nie i ory­gi­nal­nie – widoczne są delikatne różnice w odcieni­ach co sprawia że każda cegła jest niepowtarzalna.
Gar­gulce to nasi spec­jal­iści do spraw Zakład­owej Kon­troli Pro­dukcji na etapie pro­dukcji – susze­nie cegieł.
Pro­ces wypala­nia cegieł

Zobacz nasze płytki i cegły.

Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Profil Facebook
Google+